Illustration Като мрежа на местните власти

Мрежите и асоциациите на местните власти са основните катализатори за растежа и популяризирането на Споразумението на кметовете. Задълбоченото познаване на местния и национален контекст ги прави незаменими посредници между Бюрото на Споразумението на кметовете и подписалите го участници.

Кой отговаря на критериите?

Мрежите и асоциациите на местни и регионални власти могат да се присъединят като Подкрепящи структури на Споразумението. Като такива те се задължават да популяризират Споразумението на кметовете за климата и енергията сред членовете си, да ги насочват през процеса на Споразумението и да подпомагат обмена на опит.

Ако имате нужда от допълнителни разяснения, моля да се свържете с Информационното бюро на подкрепящите структури на Споразумението на адрес supporters@eumayors.eu

Какви са ангажиментите?

 • Насърчаване на инициативата на Споразумението на кметовете, мобилизиране съществуващите и потенциални участници
 • Подкрепа и съвети към подписалите Споразумението на кметовете
 • Подкрепа за обмена и споделянето на знания, опит, най-добри практики, инструменти или ресурси, свързани с подписалите Споразумението
 • Работа в партньорство с други подкрепящи структури и национални/териториални координатори на Споразумението за насърчаване на съвместни действия и координиран подход
 • Участие в дейности на Споразумението на кметовете
 • Редовно докладване, не по-малко от веднъж на всеки две години, пред Бюрото на Споразумението на кметовете относно дейностите, извършвани в рамките на инициативата.

>> Споразумението на кметовете Подкрепящи структури на Споразумението

В случай на бездействие или недостатъчна ангажираност, Бюрото на Споразумението на кметовете си запазва правото да преустанови участието на организацията като Подкрепяща структура на Споразумението.

Как да подадем кандидатурата си?

Мрежите от местни власти, които се интересуват от получаване на статут на подкрепяща структура на Споразумението, трябва да предприемат следните стъпки:

 • Да попълнят онлайн формата за изразяване на интерес;
 • След потвърждаване на допустимостта, да попълнят и подпишат декларацията за ангажимент, изпратена от Бюрото на Споразумението на кметовете
 • Веднага след получаване на надлежно попълнената и подписана декларация за ангажимент Бюрото на Споразумението на кметовете създава онлайн профил за вашата организация. Това ще ви позволи активно участие в общността на Споразумението на кметовете и ще ви помогне да давате по-добра подкрепа на съответните подписали участници.

Защо да участвате?

 • Има много предимства в това да станете подкрепяща структура на Споразумението:
 • Утвърждаване и признаване от Европейската комисия
 • Получаване на голяма видимост в международен мащаб, по-специално чрез насърчаване на действия и събития в сайта на Споразумението
 • Работа в мрежа, обмяна на опит и знания с европейски колеги
 • Възможност за насърчаване на най-добрите практики на местните власти и вашите собствени
 • Участие в специални дискусионни групи, работни семинари и други платформи за споделяне на опит
 • И накрая, но не на последно място, консолидиране на териториалното развитие и укрепване на местното управление
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила