Illustration Инструменти за финансиране

Настоящата секция представя неизчерпателен списък на финансовите програми и инициативи на разположение на подписалите Споразумението.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 MB
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 KB
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

ИНОВАТИВНИ ФИНАНСОВИ СХЕМИ

За да откриете как подписалите Споразумението оползотворяват тези или други ресурси, прочетете събраните примери, включени в тематичната брошура на Споразумението относно финансирането. Тук ще намерите списък с полезни ресурси в долната част на страницата.

PDF - 3.2 MB
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) за енергийноефективни подобрения и използване на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища

  • Във всяка държава-членка за енергийноефективни подобрения и използване на енергия от възобновяеми източници в съществуващи жилища се допускат разходи в размер 4% от общия размер на разпределените от ЕФРР средства.
  • Държавите-членки следва да коригират съществуващите приоритети, за да преразпределят получените средства (ЕФРР) към енергоспестяващи мерки в съществуващи жилища.
  • Не е нужно формалното одобрение на оперативните програми от Европейската комисия.
  • Не е необходимо държавите-членки да чакат края на 2013 г., за да въведат необходимите промени.

Повече информация

Техническа помощ по линия на JESSICA

JESSICA - Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони - инициатива, разработена от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, в сътрудничеството със Съвета на европейската банка за развитие.

Съгласно новите правила, държавите-членки или регионите получават възможността да използват структурните фондове, за да извършват възстановими инвестиции по проекти, които са част от интегриран план за устойчиво градско развитие. Тези инвестиции, които могат да приемат формата на собствен капитал, дялово участие, заеми и/или гаранции, достигат до проектите чрез Фондове за градско развитие и, ако е необходимо, холдингови фондове.

Повече информация

Техническа помощ по линия на JASPERS

JASPERS – Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони – подпомага 12 държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа в подготовката на проекти за безвъзмездно финансиране от структурните фондове и кохезионния фонд. Целта е да се повиши количеството и качеството на проектите, изпращани за одобрение на службите на Комисията. Помощта по линия на JASPERS, която се предоставя безвъзмездно, е насочена към ускореното усвояване на наличните средства.

Повече информация

Програма за сътрудничество INTERREG IV A

Програмата подкрепя трансграничното сътрудничество по всички вътрешни граници на ЕС. Целта е да се подобри обмяната на опит между европейските региони и да се намерят съвместни решения на възникнали проблеми. Основната идея е да се предотврати "преоткриването на колелото" и да се приложат по-бързо успешните политики и стратегии, прилагани другаде. Ползата от подобни проекти е понякога нематериална - подобрени знания, възможности, контакти и нови познания, понякога се финансират пилотни дейности и трудни инвестиции.

Повече информация

Програма за сътрудничество INTERREG IV В

Пилотни проекти, при този вид сътрудничество са разрешени подготовката на инвестиции и малки инвестиции.

Повече информация

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, ОСНОВНО УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Програми за сътрудничество INTERREG IV C и URBACT

Програма за междурегионално сътрудничество (INTERREG IV C): : Проектите са строго фокусирани върху обмяната на опит и някои леки пилотни инициативи - проверка на методологии и инструменти. Инвестиционни дейности не се подкрепят.

Повече информация

URBACT: Европейска програма за обмен и обучение за градовете, насърчаващи устойчивото градско развитие. Градовете работят съвместно за разработване на решения за големите градски предизвикателства, потвърждаващи ключовата роля, която играят, изправени пред все по-сложни обществени промени.

Повече информация

„Хоризонт 2020“

Програма „Хоризонт 2020“ стартира през 2014 г. като наследник на програмата „Интелигентна енергия-Европа“.

„Хоризонт 2020“ е финансовият инструмент за прилагане на „Съюз за иновации“ - водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“, насочена към гарантиране на конкурентоспособността на Европа в световен план. С бюджет от € 80 милиарда, тази програма на Европейската комисия за научни изследвания и иновации ще се фокусира върху върховите постижения в областта на науката, осигуряване на водещи позиции в промишлеността и справяне с предизвикателствата пред обществото.

Съществуват редица покани, по линия на които се предоставя финансиране за прилагането на устойчиви енергийни политики от страна на органите на публичната власт.

Повече информация

Механизъм ELENA

ELENA – Европейско подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище - предоставя безвъзмездно финансиране за техническа помощ. Широкият спектър от мерки, които могат да получат такава финансова подкрепа, включват: предпроектни и пазарни проучвания, структуриране на инвестиционни програми, бизнес планове, енергийни обследвания, подготовка на тръжни процедури и договорни споразумения, както и разпределяне на ръководния състав на инвестиционните програми към новонаети служители. Целта е да се обединят разнообразните проекти на местно ниво в системни инвестиции, годни за банково финансиране.

Дейностите, заложени в плановете за действие на общините и инвестиционните програми, трябва да се финансират и от други източници, като кредити, ЕСКО договори или Структурни фондове.

ELENA се финансира чрез програмата на Интелигентна енергия – Европа (IЕЕ) – европейска програма с годишен бюджет от 15 милиона евро.

Повече информация

ELENA-KfW

Този нов механизъм за техническа помощ беше създаден от Европейската комисия в сътрудничество с немската група KfW. Подкрепя инвестиционни проекти със среден размер или по малко от 50 милиона евро, като се фокусира върху въглеродните кредити.

ELENA-CEB

Разработен от Европейската комисия в партньорство със Съвета на Европейската банка за развитие, механизмът ELENA-CEB ще предоставя техническа помощ за разработване на инвестиционни проекти, насочени към изграждане на социални жилища.

Повече информация

ЕБВР-ELENA

Механизмът за подпомагане ЕБВР-ELENA съдейства за подготовката и мобилизирането на ресурси за инвестиционни проекти в сферата на устойчивата енергия от страна на местните и регионални власти и други органи на публичната власт.

По линия на този механизъм ще се покриват до 90 % от общите разходи за техническо сътрудничество (ТС) , необходими за изготвянето и реализирането на проекти за устойчива енергия на общинско ниво, включително извършването на предпроектни и пазарни проучвания, идентифициране и изготвяне на допустими за финансиране проекти, бизнес планиране, енергийно обследване, изпълнение и проверка на проекти, създаване на звена за изпълнение на проекти, подготовка на тръжна документация и стартиране на процедурата за обществена поръчка.

С финансовото съдействие на ЕБВР се подпомагат пет вида инвестиционни проекта за енергийна ефективност:

  • проекти за общински сгради,
  • проекти за централизирано топлоснабдяване,
  • проекти в областта на градския транспорт,
  • местни инфраструктурни проекти
  • и проекти за комунална инфраструктура.

Държавите, които имат право да участват, са: България, Хърватия, Естония, БЮР Македония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Повече информация

Можете да се свържете с ЕБВР за по-подробна информация.

Инициатива „Интелигентни градове“( Smart Cities)

Подписалите Споразумението, поели политическа отговорност за ограничаване климатичните промени и развитие на цялостен план за действие за устойчива енергия за техните територии, могат също така да се възползват от технологичния компонент на Европейската енергийна политика. Инициативата „Интелигентни градове“ (SMART CITIES) ще подпомага ограничен брой относително големи технологично фокусирани проекти на градове и региони, които предприемат новаторски мерки в устойчивото потребление и производството на енергия, както и в транспорта.

Тя ще разчита на другите инициативи по Стратегическия план за енергийните технологии (план SET) и по-специално на европейската инициатива за слънчева енергия и европейската инициатива за електроенергийните мрежи, както и на публично-частното партньорство на ЕС за сгради и „зелени“ автомобили, създадено в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване.

Повече информация

Механизъм за европейска енергийна ефективност

През 2011 г. ще бъде създаден нов европейски инвестиционен фонд за проекти за устойчива енергия. Този фонд ще използва неизразходваните 146 милиона евро от Европейската програма за икономическо възстановяване, допълнени със съфинансиране от страна на Европейската инвестиционна банка, с цел предоставянето на дялови, гаранционни и дългови продукти на обществените органи и субекти, действащи от тяхно име. Фондът ще се фокусира върху инвестициите в сгради, местна енергийна инфраструктура, разпределени инсталации за възобновяема енергия и градска мобилност.

Механизъм за финансиране на общините

Механизмът за финансиране на общините е инициатива на Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за развитие и стимулиране на търговското банково кредитиране на малките и средните общини и техните помощни програми, в държавите от ЕС, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. (Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Словения, а също и за България и Румъния). Механизмът комбинира финансирането на ЕБВР под формата на дългосрочни заеми и/или споделяне на риска.

Повече информация

Инициатива устойчива енергия

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) поддържа общински енергийни проекти в областта на устойчивата енергия в страните, в които оперира. Областите на намеса (напр. комунална енергийната инфраструктура, транспорт, въглеродния пазар и т.н.) се насочват към общини, местни банки, малките и средни предприятия и други местни участници.

Повече информация


Полезни ресурси

PDF - 3.2 MB
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
twitter
twitter 1
twitter 2
facebook
facebook 1
facebook 2
newsletter
newsletter 1
newsletter 2
rss feeds
rss feeds 1
rss feeds 2
С политическата подкрепа на Европейската комисия С политическата подкрепа на Европейската комисия. Уебсайт, координиран от Бюрото на Споразумението.
Registration form | Новини | Програма | Карта на сайта | Rss помощ | Кредити | Правила