MY COVENANT

Възникване и развитие

Споразумението на кметовете е най-голямото в световен план начинание на ниво град за инициативи в областта на локалния климат и енергия. По-долу ще намерите повече информация за инициативата в ЕС: за нейния произход, мисия и визия, както и за постиженията ѝ в цифри.

Ретроспекция: Произход на Споразумението

Споразумението на кметовете стартира през 2008 г. в Европа с амбицията да обедини усилията на местните власти, доброволно ангажирани с постигането и надхвърлянето на целите на ЕС в областта на климата и енергията.

Инициативата не само приложи за първи път подхода отдолу-нагоре в областта на енергията и климата, но успехът ѝ бързо надхвърли очакванията. В момента тя обединява над 7000 местни и регионални власти в 57 държави, като ползва потенциала си на световно движение с множество заинтересовани страни, както и техническата и методологическа подкрепа, предлагана от представителствата по места. Глобалното споразумение на кметовете се възползва от опита, натрупан през последните осем години в Европа и по света, и се основава на ключовите фактори за успех на инициативата: управлението „отдолу-нагоре“, модела на сътрудничество на много нива и рамката за контекстово мотивирани инициативи.

 

 • Историята за успеха на Конвента на кметовете

  Кликнете върху бутона +, за да откриете етапите и постиженията на Конвента на кметовете от стартирането на инициативата!

  • 2008

   Европейската комисия постави началото на инициативата Споразумение на кметовете през 2008 г. с цел да ангажира и окаже подкрепа на кметовете за постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергията.

  • 2011

   Успехът на инициативата бързо надхвърли очакванията и тя продължи да привлича в редиците си нови местни и регионални власти, както в Европа, така и извън нея. Към октомври 2010 г. в Споразумението на кметовете вече членуваха 2,000 града, което мотивира Европейската комисия да започне подобна инициатива в страните от Източното партньорство на ЕС. Инициативата Споразумение на кметовете в рамките на източното партньорство стартира през 2011 г. и сега работи в Беларус, Украйна, Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан.
   www.soglasheniemerov.eu | info-east@eumayors.eu

  • 2012

   Със старта на проекта CES-MED през 2012 г. Европейската комисия разшири Споразумението на кметовете към Южния регион на европейско съседство. „По-чисти и енергоспестяващи средиземноморски градове“ (CES-MED) подкрепя присъединяването на градовете към Споразумението на кметовете и ангажирането им с амбициозни политики за устойчиво развитие. CES-MED разполага с представителства в Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина и Тунис.
   www.ces-med.eu | info-south@eumayors.eu

  • 2014

   Европейската комисия стартира инициативата Климатична адаптация [англ.: „Mayors Adapt“]. Основана на същите принципи като Споразумението на кметовете, тази идентична инициатива поставя акцент върху адаптирането към изменението на климата. Климатична адаптация мотивира местните власти да демонстрират лидерство в процеса на адаптация и им оказва съдействие за разработването и прилагането на местни стратегии за адаптация.

  • 2015

   Споразумението на кметовете и Климатична адаптация официално се сляха в едно на церемония, проведена на 15 октомври 2015 г. в Европейския парламент. Новото Споразумение на кметовете за климата и енергията – чиито цели и посока на развитие бяха дефинирани чрез консултации с градските власти – е по-амбициозен и широкообхватен проект: градовете, подписали Споразумението, се ангажират активно да подкрепят изпълнението на целите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г. и да възприемат интегриран подход към смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тези промени, както и да осигурят достъп до сигурна, устойчива и евтина енергия за всички.

   Няколко седмици по-късно в Париж, по време на срещата на върха по въпросите на климата заместник-председателят на Европейската комисия Марош Сефчович оповести разширяването на географските граници на Споразумението на кметовете за климата и енергията с планове за създаването на нови регионални офиси в Субсахарска Африка, Северна и Южна Америка , Япония, Индия, Китай и Югоизточна Азия.

   -President Maroš Sefčovič announced the geographical extension of the Covenant of Mayors for Climate and Energy, with new regional offices to be set up in Sub-Saharan Africa, North and South America, Japan, India, China & South-East Asia.

  • 2016

   През юни 2016 г. Споразумението на кметовете навлезе в нов, основен етап от развитието си, като се обедини с друга градска инициатива: Пакт на кметовете [англ. „Compact of Mayors“]. В резултат се сформира „Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергията“ – най-голямото движение, в което членуват местни власти, ангажирани с реализацията на наднационално ниво на цели в областта на климата и енергията. В пълно съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие и принципите на „Климатичната справедливост“ [англ.: „Climate justice“], Глобалното споразумение на кметовете ще разгледа три основни въпроса: смекчаване на последиците от изменението на климата, адаптиране към неблагоприятните последици от изменението на климата и всеобщ достъп до сигурна, чиста и евтина енергия.
   Междувременно Споразумението на кметовете продължи глобалното си разширяване с откриването на свое представителство в Субсахарска Африка.
   helpdesk@comssa.org

   От 2017 г. се създават регионални подразделения на Споразумението в Северна Америка, Латинска Америка и Карибите, в Китай и Югоизточна Азия, в Индия и Япония, като по този начин се допълват вече съществуващите.

Към глобално ниво

От 2017 г. се създават регионални подразделения на Споразумението в Северна Америка, Латинска Америка и Карибите, в Китай и Югоизточна Азия, в Индия и Япония, като по този начин се допълват вече съществуващите.