MY COVENANT

Цели и обхват

Споразумението на кметовете е най-голямото в световен план начинание на ниво град за инициативи в областта на локалния климат и енергия. По-долу ще намерите повече информация за инициативата в ЕС: за нейния произход, мисия и визия, както и за постиженията ѝ в цифри.

Визията на поддръжниците

Signing

Те споделят обща визия за 2050 г.: ускоряване на декарбонизацията в териториалните си граници, подобряване на възможностите си за приспособяване към неизбежното въздействие на изменението на климата и осигуряване на достъп на гражданите до сигурна, устойчива и евтина енергия.

Ангажименти на поддръжниците

Членуващите градове са поели ангажимент за подкрепа на изпълнението на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г. и за приемане на общ подход за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата.

За да превърнат политическия си ангажимент в практически мерки и проекти, подписалите Споразумението се ангажират да представят (в рамките на две години от датата на решението на местния съвет) План за действие за устойчива енергия и климат (SECAP), в който се посочват ключовите инициативи, които възнамеряват да предприемат. Планът ще съдържа Базов инвентаризационен списък на емисиите за проследяване на инициативите за смекчаване на последиците от изменението на климата и оценка на риска за и уязвимостта на климата. Стратегията за адаптация може да бъде част от SECAP или да бъде разработена и включена в отделен планови документ. Този смел политически ангажимент бележи началото на дългосрочен процес, като градовете се ангажират да докладват на всеки две години за изпълнението на плановете си.