MY COVENANT

Докладване

Докладване

Рамка за докладване и мониторинг на Споразумението на кметовете

como steps reporting

Защо да докладвате

→ ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ И ОЦЕНЕТЕ местните предизвикателства и приоритети за климата и енергетиката

→ НАБЛЮДАВАЙТЕ И ДОКЛАДВАЙТЕ напредъка към поетите ангажименти

→ ИНФОРМИРАЙТЕ И ПОДКРЕПЯЙТЕ вземащите решения

→ СЪОБЩАВАЙТЕ резултатите на широката публика

→ ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ за самооценка и УЛЕСНЕТЕ споделянето на опит с колегите

→ ДЕМОНСТРИРАЙТЕ местните постижения на политиците

 

Рамката за докладване и мониторинг на Споразумението е разработена в консултация с практикуващи от местните и регионалните власти, експерти по въпросите на климата и енергетиката и с методологичната подкрепа на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC).

През 2019 г. рамката на Споразумението беше приведена в съответствие с препоръките на Общата рамка за отчитане на Глобалното Споразумение на кметовете за климата и енергията (GCoM) . Повече информация за инициативата GCoM DATA4CITIES можете да намерите тук.

Как да разработите План за действие за устойчива енергия и климат (SECAP)

 

 Част 1: Процесът SECAP, стъпка по стъпка към градове с ниски емисии на въглерод и устойчиви на климата до 2030 г.
Част 2: Инвентаризация на базовите емисии (BEI) и Оценка на риска и уязвимостта (RVA)
Част 3: Политики, ключови действия, добри практики за смекчаване и адаптиране към изменението на климата и финансиране на SECAP(s)

 

ЧЗВ: План за действие за устойчива енергия и климат (SECAP)

ЧЗВ: Моите инвентари

Емисионни фактори от Споразумението на кметовете за държавите-членки на ЕС - 2017 г. (EN)

 

Бързите справочни ръководства предоставят специализирана информация за конкретни процеси и подходи на Споразумението.

Кратко ръководство за справка: Съвместен план за действие за устойчива енергия и климат

Кратко ръководство за справка: Групиран анализ на SECAP

Кратко ръководство за справка: Мониторинг на изпълнението на SECAP

 

Как да използвате MyCovenant

Подписалите Споразумението, използващи платформата за отчитане – MyCovenant, докладват и следят данните (данните по Споразумението) за своя План за действие за устойчива енергия и климат – SECAP (наричан по-нататък план за действие).

Насоките за докладване предоставят насоки стъпка по стъпка на подписващите за това как да докладват информация в различните раздели на платформата на Споразумението за отчитане - MyCovenant.

Споразумение на кметовете за насоки за отчитане на климата и енергията (bg)

Шаблонът SECAP е опростена версия в Excel на рамката за докладване и мониторинг. Той може да бъде използван от подписалите страни като работен документ по време на подготовката на техните планове за действие.

Шаблон за SECAP – само работен документ (en)

 

com tutorial Youtube

Кратките видеоклипове по-долу обясняват как да се докладва информация в MyCovenant:

[#1 My Strategy]

[#2 Emission inventory]

[#3 Risk and vulnerability assessment]

[#4 Actions]

 

Вашите данни

По подразбиране всички данни от Споразумението се считат за „отворени данни“. Това означава, че данните по Споразумението трябва да бъдат отворени (публикувани и предоставени за повторна употреба както за търговски, така и за нетърговски цели), навременни, изчерпателни, достъпни и използваеми, съпоставими и оперативно съвместими. Те трябва да допринасят за подобряване на управлението, ангажираността на гражданите, приобщаващото развитие и иновации. Подписалите страни, отчитащи се чрез MyCovenant, безплатно правят данните обществено достъпни чрез уебсайта на Споразуменито на кметовете на ЕС, както и на Портала на Европейския съюз за отворени данни (https://data.europa.eu/euodp/en/home) или на уебсайта на Европейската комисия (напр. Https://ec.europa.eu/jrc/en).

Основните данни на подписалите под GCoM вече ще бъдат консолидирани и направени обществено достъпни чрез уебсайта на Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергията и ще бъдат споделени с платформата NAZCA на ООН.

MyCovenant - политика за данните