MY COVENANT

Енергийна бедност

Облекчаване на енергийната бедност

В рамката до 2030 г. на Споразумението на кметовете подписалите европейски градове поемат ангажимент не само за предприемане на действия за ограничаване на изменението на климата и приспособяване към неблагоприятните последици от него, но и за осигуряване на достъп до безопасна, устойчива и достъпна по цена енергия. В европейския контекст това означава предприемането на действия за облекчаване на енергийната бедност. Като облекчават енергийната бедност, подписалите Споразумението градове могат да подобряват качеството на живот на гражданите си и да създават по-справедливо и приобщаващо общество.

Какво представлява енергийната бедност?

Тя може да бъде дефинирана по следния начин:

„ситуация, при която домакинство или физическо лице не може да си позволи основни енергийни услуги“ (отопление, охлаждане, осветление, мобилност и електроенергия), за да си гарантира достоен стандарт на живот поради комбинация от нисък доход, висока цена на енергията и ниска енергийна ефективност на дома“.

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

На практика това означава, че уязвимите граждани или нямат достъп до енергийни услуги, или ползването на такива възпрепятства възможността им да достъпват други основни услуги. Енергийната бедност може да има сериозни последици за здравето, благосъстоянието, социалното приобщаване и качеството на живот на засегнатите от нея. Енергийно бедните домакинства ползват в недостатъчна степен някои от основните енергийни услуги като напр. осветление, отопление и охлаждане, ползване на електрически уреди, транспорт и много други. Ето защо енергийната бедност следва да се има предвид в много области на политиката – включително социална, икономическа и разбира се, климатична и екологична.

Предизвикателствата пред Европа в областта на енергийната бедност

Енергийната бедност е сложен проблем. Оценката на настоящото ниво на енергийна бедност в европейските общини и на въздействието ѝ върху живота на гражданите не е лесна задача. Изчислено е, че един на всеки десет граждани е засегнат от енергийната бедност. Данните за Европа показват:

57 милиона души не могат да отопляват домовете си през зимата [1]

104 милиона души не могат да климатизират домовете си през лятото [1]

52 милиона души плащат сметките си за ток със закъснение [1]

10 милиона души са принудени да се придвижват пеша повече от 30 минути, за да ползват съоръженията на градския транспорт[2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Осведомеността в Европа по въпросите на енергийната бедност се подобрява и беше определена като политически приоритет от няколко институции на ЕС. Струва си специално да споменем пакета от законодателни мерки на Европейската комисия „Чиста енергия за всички европейци“. През 2018 г. беше създадена Обсерватория на енергийната бедност (EPOV) на ЕС – като част от усилията на Европейската комисия за справяне с този проблем. EPOV си поставя за цел да подобрява измерването, мониторинга и споделянето на знания и на най-добри практики по енергийна бедност. Повече информация за EPOV можете да намерите тук.

Европейското Споразумение на кметовете и EPOV обединяват силите си за справяне с енергийната бедност. Двете финансирани от Европейската комисия инициативи ще подкрепят местните и регионалните органи в цяла Европа за облекчаване на енергийната бедност чрез споделянето на знания и ресурси за изграждането на местен капацитет.

Полезни връзки

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: