MY COVENANT

Подкрепете ни с подписа си

Споразумението на кметовете обединява усилията на всички нива на управление, както и на съответните подкрепящи организации, агенции и асоциации да се присъединят към инициативата и да ускорят реализацията на локално ниво на инициативи в областта на климата и енергията. Вижте по-долу как можете да се присъедините.

 

Местните власти играят ключова роля за ограничаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата. Участието им в Споразумението на кметовете ги подкрепя в това начинание, предоставяйки им признание, ресурси и възможности да работят в мрежа, необходими за придвижване на ангажиментите им по отношение на енергията и климата на следващо ниво.


Кой е допустим?

В Споразумението на кметовете за климата и енергията могат да участват всички местни власти, демократично учредени с/от избрани представители, независимо от големината на тези местни власти и от етапа на осъществяване на техните политики в областта на енергията и климата.

Съседните малки и средни местни власти също могат (след изпълняване на определени условия) да се присъединят като група и да подадат съвместен План за действие за устойчива енергия и климат: поемайки индивидуален (опция 1) или колективен ангажимент (опция 2) за 40% намаление на емисиите на CO₂ или за повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата.

СПИСЪК НА ПОДПИСАЛИТЕ

Как да се присъедините?

Как да се присъедините?

За да се присъединят към постоянно разрастващото се движение, местните власти трябва да направят следното:

 

STEP 1

Да представят Споразумението на кметовете за климата и енергията пред общинския съвет. За да улесните обсъждането в Съвета, можете да изтеглите документа за ангажираност тук

STEP 2

След като съветът вземе официално решение по въпроса, да упълномощят кмета – или еквивалентен представител на съвета – да парафира формуляра за присъединяване към Споразумението

STEP 3

След парафирането, да попълнят необходимата информация онлайн и да качат надлежно подписания формуляр за присъединяване. Моля, изпълнете всички тези стъпки, както са описани в имейла за потвърждение, изпратен до общинския съвет.

Защо да се присъедините

Подписалите Споразумението на кметовете намират няколко причини да се присъединят към движението, което включва:

Кога да се присъедините

Местните власти могат по всяко време да подпишат Споразумението на кметовете за климата и енергията. Препоръчително е планировъчните дейности на местно ниво да се съобразяват с докладването на дейността в рамките на Споразумението с оглед създаването на синергии и улесняването на процеса по планиране.