MY COVENANT

Присъединете се като поддръжник

Споразумението на кметовете обединява усилията на всички нива на управление, както и на съответните подкрепящи организации, агенции и асоциации да се присъединят към инициативата и да ускорят реализацията на локално ниво на инициативи в областта на климата и енергията. Вижте по-долу как можете да се присъедините.

 

По дефиниция Поддържащите структури на Споразумението са организации с нестопанска цел (асоциации на местни и регионални власти, мрежи, местни и регионални енергийни агенции...) с капацитет да популяризират Споразумението на кметовете и да мобилизират и подкрепят своите членове и/или местните власти за постигане на целите на Споразумението на кметовете.

Те предприемат действия в териториалните си граници и в сферите си на специализация (напр. енергия, околна среда, вода, въздух) на различните нива на управление (напр. европейско, национално, регионално или местно) за популяризиране на инициативата Споразумение на кметовете и в подкрепа на членовете си. С експертните си познания за регулаторната, законодателната и финансовата рамка, в която оперират – на местно, регионално, национално или европейско равнище – Поддържащите структури на Споразумението са в отлична позиция да предоставят персонализирани консултации на подписалите страни и да идентифицират възможностите за взаимодействие с други съществуващи инициативи.


Кой е допустим?

Мрежите и асоциациите на местните и регионални власти, европейските федерации, специализираните местни и регионални агенции (за енергия/околна среда) могат да се присъединят като Поддържащи структури на Споразумението.

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с Помощния център на Поддържащите структури на Споразумението: supporters@eumayors.eu.

Поддържащи структури на Споразумението

Как да се присъедините?

Мрежите на местните власти, които се интересуват от получаването на статут на Поддържащи структури на Споразумението, трябва да изпълнят следните условия:

 

Step 1

Да попълнят и подадат онлайн регистрационния формуляр за първоначална проверка на допустимостта

Step 2

След получаването на потвърждението за допустимост – да попълнят и подпишат Декларацията за ангажимент, която ще получат от Бюрото на Споразумението на кметовете.

Step 3

След получаване на надлежно попълнената и подписана Декларация за ангажимент, Бюрото на Споразумението на кметовете ще създаде онлайн профил на организацията Ви. Това ще Ви позволи да участвате активно в Общността на Споразумението на кметовете и ще Ви улесни в предоставянето на подкрепа на асоциираните

Защо да се присъедините?

Предимствата да станат Поддръжник на Завета са разнообразни:

Кога да се присъедините

Координаторите могат по всяко време да се присъединят към Споразумението на кметовете за климата и енергията, като попълнят формуляра за регистрация, който се намира в дясната част на тази страница.